iУкр Укр
м. Богуслав
Виберіть своє місто
  • м. Біла Церква
  • м. Богуслав
  • м. Боярка
  • м. Васильків
  • м. Вишневе
  • м. Київ
  • м. Миронівка
  • м. Тараща
  • м. Тетіїв
Або введіть інший населений пункт України
Вибір міста допоможе надати актуальну інформацію про тарифні плани і можливість підключення послуг за Вашою адресою
0 800 508 508 Безкоштовно на території України
Передзвонити
Зворотний дзвінок
Відміна
Оплатити

Додаток № 1 до Наказу №06/01-001 від «01» червня 201.

Затверджено:


Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

"БЕЛВЕСТ"

  Я.Л. Бойко

«­01» червня 2017року


Правила надання телекомунікаційних послуг

Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЛВЕСТ"


1. Загальні положення


1.1. Правила надання телекомунікаційних послуг Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЛВЕСТ" (далі – Правила) прийняті відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», «Про звернення громадян», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 29.11.2012 № 624, та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Правила визначають основні вимоги та порядок надання Товариством з обмеженою відповідальністю "БЕЛВЕСТ" (далі – Підприємство) телекомунікаційних послуг та послуг, пов’язаних технологічно з телекомунікаційними послугами (далі – Послуги). Правила регулюють відносини між Підприємством та Абонентом, порядок укладання, зміни, припинення дії Договору та/або Додатка(ів)/Угод(и) до Договору, та/або Додаткової (-их) угоди до Договору, права та обов’язки сторін, умови розрахунків, відповідальність сторін тощо.

1.3. Правила встановлюються та змінюються Підприємством в односторонньому порядку. Правила, зміни та доповнення до них затверджуються наказом Підприємства та набирають чинності через 7 (сім) календарних днів після розміщення (оприлюднення) на офіційному веб-сайті Підприємства. Абонент зобов’язаний самостійно слідкувати за зміною діючих Правил та умов обслуговування, оприлюднених відповідно цих Правил та чинного законодавства України. Правила, зміни та доповнення до них доводяться до відома Абонентів шляхом розміщення у куточках споживачів у місцях продажу телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів Підприємства, на веб-сайті Підприємства https://uatel.eu. Ці Правила надаються в паперовому вигляді лише на вимогу Абонента.

1.4. Правила є складовою частиною укладеного між Підприємством та Абонентом Договору. Підписанням Договору Абонентом –суб’єктом господарювання або акцепт оферти Підприємства Абонентом-фізичною особою (що означає повну й безумовну згоду укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою) у будь-який спосіб, не заборонений чинним законодавством України, свідчить про ознайомлення та надання згоди Абонента з цим Правилами і взяття Абонентом зобов’язань щодо виконання укладеного Договору та цих Правил.

1.5. Підприємство декларує, що на підставі рішенням НКРЗІ № 469 від 13.09.2016 року його включено до Реєстру Операторів, провайдерів телекомунікацій.


2. Терміни та визначення


У цих Правилах, Договорі, Додатках, Угодах та Додаткових угодах до Договору терміни та визначення вживаються у такому значенні:

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі Підприємства.

Абонентська лінія зв'язку - лінія телекомунікаційної мережі, яка з'єднує Кінцеве обладнання споживача з комутаційною системою та складається з магістральних, розподільних ліній зв'язку і Абонентської проводки.

Абонентська проводка - частина Абонентської лінії зв'язку від Кінцевого обладнання споживача до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини Абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного ящика тощо);

Абонентна плата– фіксований платіж, який може встановлювати Підприємство для Абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання Послуг.

Білінг - сукупність технічних і програмних засобів, що виконують функції з тарифікації, розрахунку платежів за надані Абоненту Послуги, Додаткові послуги та/або Сервісні послуг відповідно до Тарифів, чинних на момент їх надання та формування платіжних документів для Абонентів.

Договір/ Додаткова угода/ Додаток/Угода (далі – Договір) – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Абонентом та Підприємством, незалежно від форми (передбаченої чинним законодавством України), порядку та способу укладання, за яким Підприємство зобов’язується за замовленням Абонента надавати Послуги, а Абонент зобов’язується оплачувати ці Послуги.

Додаткові послуги - послуги, що надаються Підприємством на вимогу Абонента додатково до Послуги на платній основі згідно з чинними Тарифами.

Замовлення на Послуги (Замовлення) – документ, який складається та підписується між Підприємством та Абонентом- суб’єктом господарювання, для кожної адреси включення окремо у вигляді Додатків до Договору, який визначає технічні характеристики Послуги, місце отримання Послуги (адресу включення), перелік та вартість Послуги та робіт з підключення до телекомунікаційної мережі Підприємства (за необхідності), інформацію щодо обладнання Підприємства, що надається Абоненту.

Згода Абонента– волевиявлення, виражене у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням Підприємству (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору тощо).

Кінцеве обладнання Абонента– обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг Підприємства. Кінцеве та/або інше обладнання Абонента, яке підключається до телекомунікаційної мережі Підприємства повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування. Абонент зобов’язаний повідомляти на запит Підприємства, у тому числі письмово, про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуги.

Кредитно-авансова форма оплати – внесення Абонентом абонентної плати за телекомунікаційні послуги поточного Розрахункового періоду до 01 числа поточного місяця, якщо інше не встановлено Договором.

Логін до Особистого кабінету- унікальний номер, який відповідає номеру Договору.

Наступна (кредитна) форма оплати – здійснення Абонентом розрахунків за отримані телекомунікаційні послуги, надані Підприємством, після закінчення розрахункового періоду до 10 числа місяця, наступного за Розрахунковим періодом, якщо інше не становлено Договором.

Норми користування Мережею - документ 0Н8Р-008, ухвалений Відкритим форумом інтернет-сервіс- провайдерів. Документ наведено в Додатку до цих Правил. Оригінал документа знаходиться за адресою: http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html.

Особовий рахунок Абонента (ОР) –персональний рахунок, який Підприємство відкриває в Білінгу для Абонента на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, Додаткових послуг та Сервісних послуг, а також облік платежів Абонента.

Особистий кабінет - підсистема Білінгу, призначена для самостійних дій Абонента а саме:

ознайомлення з обсягом отриманих Абонентом Послуг, Додаткових послуг, тощо;

онлайн-поповнення ОР;

зміни Послуги;

зміни персональних даних (пароля до Особового кабінету, додаткової контактної інформації та інш.);

припинення й поновлення надання Послуги;

замовлення Додаткових послуг, тощо.

Пароль до Особистого кабінету - комбінація із 6-8 латинських букв та/або цифр, що видається Абоненту Підприємством при підключенні.

Попередня (авансова) форма оплати – внесення Абонентом плати за телекомунікаційні послуги Розрахункового періоду до 20 числа місяця, що передує Розрахунковому періоду, якщо інше не передбачено Договором.

Послуга –результат діяльності Підприємства, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій з використанням телекомунікаційної мережі, у тому числі забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання Абонента з Інтернетом (доступ до мережі Інтернет- всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами).

Припинення надання Послуг– остаточне припинення Підприємством надання Абоненту послуг внаслідок припинення дії чи зміни умов Договору в частині скорочення переліку Послуг, відмова від надання/отримання Послуг за ініціативи Підприємства/Абонента, а також у випадках, встановлених законодавством України.

Припинення дії Договору – припинення прав та обов’язків сторін за Договором щодо надання та отримання Послуг у порядку та з підстав, визначених чинним законодавством України, Договором та цими Правилами.

Рахунок – документ, що надається Абоненту- суб’єкту господарювання Підприємством (в паперовому та/або в електронному вигляді за згодою Абонента) у випадках, передбачених Договором та/або цими Правилами, де вказані відомості про обсяг та вартість наданих Послуг протягом відповідного Розрахункового періоду, а також інші відомості, передбачені п.74 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295).

Розрахунковий період – період з першого до останнього числа включно календарного місяця.

Сервісні послуги - послуги чи роботи, які не є телекомунікаційними і можуть надаватися Підприємством на замовлення Абонента окремо на платній основі згідно з чинними Тарифами Підприємства.

Спам – електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) отримувача умисно масово надсилаються з/на адресу його електронної пошти або з/на Кінцеве обладнання Абонента, крім повідомлень Підприємства щодо надання Послуг.

Споживач телекомунікаційних послуг (Споживач)– суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа підприємець), фізична особа яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні Послуги для власних потреб.

Тарифи та/ або Тарифний план– сукупність пропозицій, запропонованих Споживачеві Підприємством щодо вартості, умов, характеристик та обсягу надання певних Послуг.

Тимчасове припинення надання Послуг - перерва в наданні Послуг з ініціативи Підприємства або перерва в отриманні послуг за заявою Абонента на певний період у випадках, передбачених Договором та/або Правилами, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх надання/отримання.

Трафік – сукупність інформаційних сигналів (мова, аудіо, факсимільні сигнали, відео, дані в двійковій системі, а також сигнали управління, необхідні під час встановлення або завершення з’єднання), що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів телекомунікацій за визначений інтервал часу телекомунікаційною мережею, лінією або каналом зв’язку.

Якість послуги– сукупність споживчих властивостей Послуги (безперервність, доступність тощо), що визначає її здатність задовольнити потреби Абонента і характеризується встановленими показниками.

Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах відповідно до Закону України «Про телекомунікації» та інших чинних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України.


3. Порядок укладання Договорів


3.1. Послуги надаються на підставі укладеного Договору відповідно до замовлення Споживача.

3.2. Інформацію про можливість підключення, про Послуги, Додаткові послуги та Сервісні послуги, умови надання та отримання Послуг, чинні Тарифи Абонент/Споживач може отримати самостійно на веб-сайті Підприємства.

3.3. Для підключення до Послуги суб'єкта господарювання Підприємство (за необхідності) обстежує майбутнє місця надання Послуги, щоб заздалегідь оцінити перелік і вартість необхідних робіт і матеріалів.

3.4. Підключення до Послуги можливе лише за наявності технічних умов, а саме: місце надання Послуги має перебувати у межах покриття телекомунікаційної мережі Підприємства, а Абонентська лінія зв'язку - відповідати вимогам Підприємства.

3.5. За відсутності технічних умов надання Послуги Підприємство інформує Споживача та надає рекомендації щодо необхідних заходів для створення технічних умов для надання Послуги.

За наявності Технічних умов для підключення й надання Послуги Підприємство узгоджує зі Споживачем дату і час підключення до Послуги, за необхідності формує й надає Рахунок на оплату замовлених Послуг, користування обладнанням, Додаткових послуг та Сервісних послуг згідно з чинними Тарифами. Цей Рахунок підлягає оплаті Абонентом- суб’єктом господарювання до моменту фактичного виконання Підприємством робіт, а Абонентом-фізичною особою в день виконання зазначених робіт.

3.6. Для отримання Послуги доступу до Інтернету Споживач повинен мати:

комп'ютер (комп'ютерний пристрій), обладнаний USB-портом або мережною картою Ethernet ІЕЕЕ 802.3 з унікальною мережевою (МАС) адресою, що працює під керуванням операційної системи, в якій реалізовано в повному обсязі сімейство протоколів TCP/IP і підтримується отримання IP- адреси за протоколом DHCP відповідно до документа RFC2131;

абонентський термінал ONU типа FD111HZ TM Stels.

3.7. Порядок укладання Договорів з фізичними особами:

3.7.1. Послуга надається Абоненту на підставі публічного Договору, який оприлюднений на веб-сайті Підприємства та укладається шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися публічної оферти. Згода з умовами Договору підтверджується шляхом акцепту Абонентом оферти Підприємства, без підписання сторонами Договору.

Повним і беззастережним акцептом публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми за доступ Абонента до Послуги, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в регламентованому порядку до моменту досягнення нульового балансу Особового рахунка Абонента.

Публічна оферта Підприємства адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги.

Для Абонентів, які до моменту затвердження цих Правил користувалися Послугами Підприємства, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Підприємства. З моменту оплати Послуг, Абонент автоматично приймає умови публічного Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після оприлюднення Договору.

3.8. Порядок укладання Договорів з суб’єктами господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці, бюджетні організації тощо):

3.8.1. Суб'єкти господарювання для укладання Договору надають такі документи:

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому надаватимуться Послуги;

- письмовий дозвіл від власників будівлі, в якій знаходиться місце отримання Послуг, на проведення робіт по введенню телекомунікаційних мереж через ввідну кабельну каналізацію всередину такої будівлі та на виконання робіт по прокладенню Абонентських ліній всередині такої будівлі по всій довжині траси від комутаційної системи до місця отримання Послуг (у разі потреби);

- письмова заява на підключення до телекомунікаційної мережі;

- документи, що підтверджують статус платника податків;

- відомості про банківські реквізити;

- витяг з Єдиного державного реєстру, що містить актуальні данні;

- документ, що підтверджує повноваження особи на укладання такого виду договору (довіреність у разі потреби);

- представництво, філія та інші відокремлені підрозділи – довідки про внесення до Єдиного державного реєстру, а також копію Положення про такий відокремлений структурний підрозділ, де необхідно вказати право керівника такого суб’єкта на укладання такого виду договору, та довіреність головного підприємства на право укладання договору;

- бюджетні підприємства, установи, організації додатково до зазначених документів – довідку фінансових органів про повне їх фінансування за рахунок бюджетних коштів.

3.8.2. Суб’єкти господарювання повинні надати інформацію про фактичну адресу місцезнаходження з метою своєчасного отримування рахунків за надані Послуги, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail та іншу інформацію для можливості зв’язку. Передбачені документи при укладанні Договору надаються Абонентом в належним чином засвідчених копіях.

3.8.3. Після підписання уповноваженими представниками один примірник Договору та Замовлення на Послуги залишається в Підприємства, другий – передається Абоненту.

4. Права та обов’язки Абонента та Підприємства


4.1. Абонент має право:

4.1.1. Обирати і замовляти види та кількість Послуг, що пропонуються Підприємством, отримувати їх відповідно до умов укладеного Договору, цих Правил, Тарифів і вимог чинного законодавства України, з урахуванням технічних особливостей Кінцевого обладнання Абонента та за умови відповідності такого обладнання технічним параметрам телекомунікаційної мережі Підприємства.

4.1.2. На своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

4.1.3. Отримувати від Підприємства інформацію про зміст, обсяг, якість, вартість та порядок надання Послуг, відомості про надані Послуги, чи будь-яку іншу інформацію щодо взаємовідносин Підприємства та Абонента з надання Послуг.

4.1.4. Обмежувати свій доступ до окремих видів Послуг, змінювати пакети Послуг або обраний Тарифний план, Тимчасово припиняти отримання Послуг за власним бажанням у випадках і порядку, передбачених укладеним Договором ( на підставі письмової заяви, поданої особисто та за наявності технічних можливостей Підприємства- для суб’єктів господарювання, в Особистому кабінеті- для фізичних осіб).

4.1.5. У разі відсутності заборгованості за надані Підприємством Послуги отримувати від Підприємства невикористану частку коштів (авансу) у разі відмови від подальшого отримання попередньо сплачених Послуг у випадках і в порядку, визначених Договором, цими Правилами та відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.1.6. Відмовитись від отримання Послуг та припинити дію Договору в порядку, встановленому Договором та цими Правилами, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.1.7. На безоплатне отримання від Підприємства:

- рахунків за надані телекомунікаційні послуги (для Абонентів-суб’єктів господарювання);

- розшифровки нарахованої до оплати суми за надані Послуги (на підставі письмової заяви Абонента, поданої особисто, та з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі) тільки за той розрахунковий період, до якого Абонент має претензії, із зазначенням номера абонента, якого викликав Абонент, виду послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв’язку, обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв’язку.

4.1.8. Ознайомлюватися з документами, розміщеними у куточках Споживачів у місцях продажу телекомунікаційних послуг та обслуговування Споживачів Підприємства, на офіційному веб-сайті Підприємства, а також з документами, що підтверджують повноваження представника Підприємства, який підписує Договір.

4.1.9. Не сплачувати Абонентну плату за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до Тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Підприємством граничних строків усунення пошкодження, що виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації заяви/звернення Абонента за визначеними Підприємством телефонами відповідних служб Підприємства.

4.1.10. На оскарження неправомірних дій Підприємства згідно із законодавством;

4.1.11. В порядку, передбаченому Договором, змінювати параметри та Тарифні плани Послуг, Тимчасово припиняти або припиняти надання Послуг, отримувати інформацію в Особистому кабінеті, у випадку якщо це передбачено умовами надання Послуги, або звернувшись до Контакт-Центру Підприємства.

Абоненти мають інші права, визначені чинними законодавчими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій.

4.2. Абонент зобов’язаний:

4.2.1. Ознайомитись з Договором, цими Правилами, дотримуватися та виконувати їх вимоги, а також вимоги законодавства України у сфері телекомунікацій та інших законодавчих актів.

4.2.2. При укладанні чи переоформленні Договору надати документи, визначені у розділі «Порядок укладання Договорів».

4.2.3. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані Послуги відповідно до порядку розрахунків, встановлених Договором, цими Правилами, Тарифами/Тарифними планами.

4.2.4. Повідомити (подавши особисто письмову заяву (для фізичних осіб) або надіславши листа поштою (для суб’єктів господарювання)) протягом 7 (семи) днів Підприємство про свою незгоду з внесеними змінами та/або доповненнями до цих Правил з дати їх опублікування. Така незгода є відмовою Абонента в односторонньому порядку від продовження отримання Послуг за ініціативи Абонента і Абонент зобов'язаний розірвати Договір до дати (не включно) набрання чинності відповідними змінами та доповненнями. Якщо Абонент не розірвав Договір та продовжив користуватись Послугами, відповідно Абонент своїми діями виявив згоду із змінами та/або доповненнями до цих Правил.

4.2.5. Письмово повідомляти Підприємство протягом 5 (п’яти ) календарних днів з моменту виникнення будь-яких змін своїх обов’язкових реквізитів (за Договором) з наданням нових даних, повідомляти про втрату чи викрадення Кінцевого обладнання, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з отриманням Послуг.

4.2.6. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційної мережі Підприємства, підтримці цілісності та взаємодії телекомунікаційних мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим Споживачам.

4.2.7. Використовувати Кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій. Не допускати використання Кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку. Якщо Абонент передав своє Кінцеве обладнання без згоди Підприємства в користування третім особам, відповідальним за оплату Послуг залишається Абонент.

4.2.8. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та Абонентських ліній для надання Послуг третім особам.

4.2.9. Не виконувати будь-яких дій (програмування, модернізацію, підключення до мережі будь-якого обладнання чи застосування інших технологій), які в сукупності або окремо можуть будь-яким чином вплинути на процес або результати тарифікації Послуг чи на нормальне функціонування телекомунікаційних мереж, або призвести до будь-яких інших негативних наслідків як для Підприємства, так і для інших Споживачів.

4.2.10. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Підприємства про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

4.2.11. Не розсилати та не розповсюджувати спам.

4.2.12. Зберігати документи, пов’язані з оплатою отриманих Послуг, протягом трьох років з моменту здійснення кожної окремої оплати.

4.2.13. У разі припинення надання Послуг або виникнення перерв у наданні принаймні однієї Послуги відразу повідомити про це Підприємство за номерами, наведеними у відповідних Додатках/Угодах до Договору та/або на рахунках за телекомунікаційні послуги, та /або на веб-сайті Підприємства.

4.2.14. Не передавати своїх прав та зобов’язань за Договором третім особам без письмової згоди на це Підприємства.

4.2.15. Не використовувати Послуги в цілях, заборонених чинним законодавством України.

4.2.16. Забезпечувати доступ технічним працівникам Підприємства (підрядних організацій) до встановленого Кінцевого та/або додаткового обладнання для здійснення його профілактичного обслуговування, ремонту, а також заміни в разі виходу з ладу за умови пред’явлення посвідчення (з фотокарткою) працівника відповідної служби.

4.2.17. У разі, якщо надання Послуг передбачає надання Абоненту в користування обладнання, необхідного для надання Послуг, Абонент зобов’язаний прийняти від Підприємства таке обладнання за актом приймання-передавання, забезпечити технічні умови його експлуатації та нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Фінансові умови користування Абонентом обладнанням вказуються у відповідних Додатках/Угодах до Договору про надання Послуг, які Абонент отримуватиме за допомогою такого обладнання.

4.2.18. Нести відповідальність за організацію та обслуговування кабельних споруд у межах власної мережі (для юридичних осіб). Утримувати Абонентську проводку та Кінцеве обладнання в межах будинку та/або приміщення у справному стані .

4.2.19. Абонент зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів після припинення користування Послугами, для надання яких використовувалось передане в користування обладнання, та /або додаткове обладнання (якщо інше не встановлено Договором/Додатковою угодою/Додатком/Угодою), повернути його Підприємству або сплатити його балансову вартість, вказану у відповідному акті приймання-передавання обладнання.

4.2.20. Забезпечити нерозголошення наданих йому паролів і логінів доступу до Послуг.

4.2.21. Абонент, замовивши Послуги або змінивши їх параметри самостійно через Особовий кабінет, відповідає за оплату Послуг у повному обсязі згідно з фактичним Тарифним планом.

4.2.22. У разі припинення дії Договору припинити використання виділеної Підприємством ІР-адреси (за умови її отримання).

4.2.23. Придбати за свій рахунок ліцензоване програмне забезпечення та сертифіковане Кінцеве обладнання, необхідне для отримання Послуг.

4.2.24. Абоненти виконують інші обов’язки, визначені чинними законодавчими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій.

4.2.25. Не використовувати Послуги для розповсюдження інформації, яка порушує авторські права і (або) суміжні права. Вживати всі необхідні заходи щодо безпеки інформації, яка передається через мережу Інтернет, Абонент зобов’язаний забезпечити захист безпеки інформації, авторського права і (або) суміжних прав, які передаються через мережу Інтернет.

4.2.26. При отриманні від суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав та/або Підприємства заяви про припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав (її копії) Абонент невідкладно не пізніше 24 годин з моменту її отримання, зобов’язаний унеможливити доступ до електронної цифрової інформації, яка порушує авторські права і (або) суміжні права щодо якої подано заяву, та надати заявнику і Підприємству інформацію про вжиті заходи відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права».

4.2.27. Абонент зобов’язаний при замовлені послуг вказувати достовірну і коректну інформацію про себе, у тому числі свої контактні дані, а у разі їх зміни невідкладно інформувати про це Підприємство в порядку, визначеному законодавством.

4.2.28. Дотримуватись «політики чесного користування» ( Fair Use Policy ), виключаючи можливість зловживання або неправомірного використання Послуги.

4.2.29. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України, в тому числі у сфері авторського права та суміжних прав.


4.3. Підприємство має право:

4.3.1. Самостійно визначати перелік Послуг.

4.3.2. Самостійно встановлювати, формувати, застосовувати та змінювати Тарифи на Послуги, у порядку, визначеному Договором та цими Правилами.

4.3.3. Проводити ремонтно-профілактичні та налагоджувальні роботи на обладнанні телекомунікаційної мережі у визначені чинним законодавством терміни.

4.3.4. Припинити надання Послуг згідно з розділом 6 «Порядок скорочення переліку Послуг, Тимчасове припинення або припинення їх надання та відновлення роботи Послуг» цих Правил.

4.3.5. Відмовити в укладанні Договору або в наданні Послуг у випадках:

- відсутності технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі Підприємства в зазначених Споживачем місцях;

- простроченої заборгованості Абонента перед Підприємством за надані Послуги згідно з раніше укладеним Договором;

- відсутності сертифіката відповідності Кінцевого обладнання Абонента вимогам, встановленим цими Правилами та чинним законодавством України;

- ненадання необхідних для укладення Договору документів, передбачених розділом «Порядок укладання договорів» цих Правил та іншими актами чинного законодавства.

4.3.6. У разі несвоєчасної оплати Абонентом наданих Послуг у строк, визначений у розділі «Порядок розрахунків за надані Послуги» цих Правил, вживати до нього такі заходи:

- встановити граничний обсяг Послуг, що надаються на умовах наступної оплати, та/або заборгованості з їх оплати;

- скоротити перелік Послуг або Припинити їх надання в порядку, визначеними Правилами та Договором;

- змінювати порядок оплати Послуг, у тому числі надавати Послуги на умовах попередньої оплати в порядку, визначеному Правилами та Договором.

4.3.7. Встановлювати передбачені чинним законодавством тимчасові обмеження щодо надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха до ліквідації їх наслідків.

4.3.8. Достроково розірвати Договір у разі не виконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором та цими Правилами. Припинення дії Договору не звільняє Абонента від сплати боргу та пені (відповідно до чинного законодавства України).

4.3.9. Встановлювати додаткове обладнання за місцем надання Послуги для Абонента, яке залишається власністю Підприємства (у разі необхідності). Встановлення зазначеного обладнання оформляється відповідними актами та/або Додатковими угодами.

4.3.10. Перевіряти наявність сертифіката відповідності Кінцевого обладнання, що є власністю Абонента призначеного для забезпечення доступу до Послуг, вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

4.3.11. За замовленням Абонента надати у тимчасове платне користування обладнання (за наявності цього обладнання). Обладнання передається Абоненту з підписанням акта передавання-приймання, де вказується його повна специфікація, комплектація, перелік обладнання, балансова вартість та технічний стан, або шляхом укладання додаткової угоди щодо надання обладнання у тимчасове платне користування (на умовах оренди).

4.3.12. У разі неможливості забезпечити Послуги із замовленими параметрами надати Послуги з максимально можливими параметрами з використанням відповідного Тарифного плану.

4.3.13. Підприємство гарантує Абоненту мінімальний рівень швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку не менше, ніж 56 кбіт/с, що відповідає показникам якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 «Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів». Вимірювання швидкості передавання та приймання даних здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057- 4: 2015 (ETSI EG 202 057- 4: 2008 IDT). Максимальну швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Підприємства, визначено умовами замовленого Абонентом Тарифного плану.

4.3.14. З метою забезпечення Абонентам комфортного користування Інтернетом Підприємство застосовує «політику чесного користування» ( Fair Use Policy ), виключаючи можливість зловживання або неправомірного використання послуги окремими Абонентами.

Підприємство має право після досягнення певного обсягу Трафіку знизити для такого Абонента швидкість доступу до Інтернет до кінця Розрахункового періоду. З початком наступного місяця - швидкість у Абонента автоматично відновлюється. Швидкість доступу до Інтернету за технологією PON змінюється до 512 Кбіт/с (Download/ Upload) після використання перших 1021400 Мбайт трафіку.

4.3.15. Підприємство має інші права, передбачені законодавчими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій.


4.4. Підприємство зобов’язане:

4.4.1. Надавати Абоненту Послуги відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій та згідно з цими Правилами, Договором та Тарифами.

4.4.2. Виділити Абоненту відповідні параметри авторизації (Логін, Пароль тощо) та мережеві реквізити, за якими ідентифікуються, активізуються Послуги та ведеться облік обсягу наданих йому Послуг.

4.4.3. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій та Договору. Значення показників якості, які підлягають обов’язковому оприлюдненню за рішенням НКРЗІ, наведено на веб-сайті Підприємства.

4.4.4. Надавати Абоненту інформацію про Тарифи, ці Правила, зміни та доповнення до них у порядку, передбаченому чинним законодавством. Інформувати Абонента про використання внесених коштів, надавати іншу, пов’язану з наданими Послугами інформацію.

4.4.5. Попереджати Абонента про скорочення переліку Послуг, Тимчасове припинення або Припинення надання Послуг, відключення його Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбаченому нормами чинного законодавства України, Договором та цими Правилами.

4.4.6. Припиняти надання Послуг на підставі особисто поданої письмової заяви Абонента.

4.4.7. Встановлювати або змінювати перелік Послуг за письмовою заявою Абонента-суб’єкта господарювання згідно з технічними можливостями Підприємства.

4.4.8. Інформувати Абонента в один з таких способів: через засоби масової інформації та/або, у куточках споживачів (покупців) у місцях продажу телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів Підприємства, на офіційному веб-сайті Підприємства, через довідково-інформаційні, сервісні служби в інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству, про:

4.4.8.1. виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт (не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання), що призведе до тимчасового скорочення переліку Послуг чи припинення їх надання, а також орієнтовні строки поновлення надання Послуг відповідно до чинного законодавства України;

4.4.8.2. тимчасове припинення надання Послуг чи зниження до неприпустимих значень показників якості Послуг у зв’язку з пошкодженням телекомунікаційних мереж (невідкладно після настання пошкодження), в тому числі у разі виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, та строки його усунення, якщо є підстави вважати, що пошкодження мереж не буде усунуто протягом однієї доби;

4.4.8.3. впровадження нових Послуг, Тарифів на Послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження. Оприлюднення, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати впровадження, у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті Підприємства, змінених Тарифів, Правил є офіційним повідомленням Абонента про такі зміни.

4.4.9. Приймати та вести облік заяв Абонента щодо надання Послуг та задовольняти такі заяви (за наявності технічної можливості) у порядку, передбаченому законодавством.

4.4.10. Приймати та вести облік заявок/звернень Споживачів про пошкодження телекомунікаційної мережі та усувати ці пошкодження протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Споживача до Послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги.

4.4.11. Забезпечувати збереження відомостей про Абонента, отриманих під час укладання Договору, а також про надання Послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передавання інформації тощо (крім інформації, внесеної за згодою Абонента до баз даних інформаційно-довідкової служби, друкованих телефонних довідників, електронних версій телефонних довідників, у т.ч. розміщених у мережі Інтернет).

4.4.12. Забезпечити доступ до власної інформаційно-довідкової служби.

4.4.13. Надавати Абоненту необхідні консультації з питань правильного користування замовленими Послугами.

4.4.14. Направляти за викликом Абонента працівників Підприємства (підрядних організацій) для підключення та/або усунення пошкоджень Кінцевого обладнання, Абонентської лінії, проводки, виконання інших робіт, необхідних для надання Послуг. Працівники Підприємства (підрядної організації), які прибули до Абонента, зобов’язані пред’явити посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та наряд на виконання робіт.

4.4.15. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність та зберігати записи про надані Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

4.4.16. На запит Абонента надавати інформацію про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування для отримання послуг Підприємства.

4.4.17. У разі припинення діяльності з надання Послуг попереджати про це Абонента у порядку та в терміни, передбачені Законом України «Про телекомунікації», іншими актами законодавства.

4.4.18. Забезпечувати правильність застосування Тарифів та своєчасного інформування Абонента про зміну Тарифів, які Підприємство встановлює самостійно.

4.4.19. За замовленням Абонента надавати одну постійну ІР-адресу на платній основі та інші додаткові послуги Інтернет, у випадку якщо це передбачено умовами надання Послуги.

4.4.20. Не підключати до телекомунікаційної мережі Кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

4.4.21. Повідомляти Абонента про заборгованість за надані Послуги із застосуванням автоматичних засобів (при наявності технічної можливості).

4.4.22. Відключати в порядку, встановленому законодавством, Кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після вручення попередження Абонент протягом місяця не забезпечив його заміни; на підставі рішення суду, якщо це обладнання використовується Абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують національній безпеці; в інших випадках, встановлених чинним законодавством та цими Правилами.

4.4.23. Підприємство зобов’язаний не пізніше 24 годин з моменту отримання заяви про припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав, надіслати Абоненту її копію для розгляду та усуненню порушення.

4.4.24. У разі якщо впродовж 24 годин з моменту направлення Абоненту копії заяви про припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав Абонент не вчинив дій, які б унеможливи доступ до інформації, яка порушує авторські права і (або) суміжні права, Підприємство самостійно унеможливлює доступ до зазначеної у заяві про припинення порушення електронної (цифрової) інформації шляхом призупинення надання Послуг. Про вжиті заходи Підприємство повідомляє заявника та Абонента впродовж 48 годин з моменту отримання Підприємство заяви про припинення порушення.

4.4.25. Підприємство відновлює доступ до інформації (відновлює надання Послуг) на десятий робочий день з дня надсилання заявнику копії повідомлення, передбаченого Законом України «Про авторське право і суміжні права», якщо протягом цього часу заявник не надав йому документи, що підтверджують відкриття судового провадження про захист його прав на об’єкт (об’єкти) авторського права і (або) суміжних прав, щодо якого (яких) подавалася заява про припинення порушення.

4.4.26. Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавчими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій


5. Порядок розрахунків за надані Послуги


5.1. Розрахунки з Абонентом ведуться з використанням одного або декількох Особових рахунків (згідно умов Договору). Оплата Послуг проводиться у національній валюті України в безготівковій формі на умовах, визначених Договором. Форма оплати за Договором (попередня (авансова), кредитно-авансова, наступна (кредитна)) зазначається в Договорі.

5.2. На підставі підписаного Договору Підприємство забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу: відкриває Абоненту персональний ОР, номер якого є унікальним. Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг і Додаткових послуг, Сервісних послуг як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується з тим, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Підприємства матимуть перевагу над іншими даними. Одиницею вартісного обліку спожитої Послуги в Білінгу є гривня.

5.3. Особливості обліку споживання Послуги доступу до Інтернету на ОР Абонента:

5.3.1. Облік Трафіку, який використав Абонент, здійснюється Білінгом у режимі онлайн і оновлюються на ОР Абонента кожні 15 хвилин.

5.3.2. Трафік вважається прийнятим/відправленим, якщо його зафіксувало мережеве обладнання Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за неповну доставку зафіксованого Трафіку до Абонента (адресата), якщо це зумовлено незалежними від Підприємства причинами, зокрема, недостатньою пропускною спроможністю каналу адресата чи транзитного провайдера, фільтрами, встановленими у Абонента, адресата чи транзитного провайдера, або помилками маршрутизації, допущеними Абонентом, транзитним провайдером.

5.3.3. Облік Трафіку, який використав Абонент, ведеться з точністю до байта (одиниці тарифікації) із застосуванням таких співвідношень: 000 байт = 1 КБ, 1 000 КБ = 1 МБ, 1 000 МБ = 1 ГБ

5.3.4. Облік використання Сервісних послуг, Додаткових послуг ведеться Білінгом на підставі даних про виконані наряди і зареєстрованих замовлень Абонентів.

5.4. Оплата за Послуги, Додаткові послуги, Сервісні послуги, матеріали та обладнання здійснюється тільки в гривнях відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді. Платежі, що надійшли до Підприємства, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів, переданих банківськими установами, або електронних повідомлень про здійснення платежів через електронні системи платежів.

5.5. Підприємство виставляє єдиний рахунок на оплату Послуг, наданих за Договором, в якому, в тому числі, вказується плата за тимчасове платне користування обладнанням, наданим Підприємством у разі замовлення Абонентом (для суб’єктів господарювання). Неотримання рахунка не звільняє Абонента від зобов’язань щодо оплати Послуг.

5.6. У разі надання Послуг на умовах попередньої оплати, після проведення розрахунків по закінченню Розрахункового періоду, залишок авансу переноситься на наступний Розрахунковий період. Рахунок за телекомунікаційні послуги, до складу якого входить аванс за послуги наступного місяця, оплачується Абонентом не пізніше 20 числа місяця, що передує Розрахунковому періоду, якщо інше не передбачено Договором.

5.7. У разі здійснення розрахунків за отримані Послуги на умовах наступної (кредитної) форми оплати рахунок за телекомунікаційні послуги оплачується Абонентом не пізніше 10 числа місяця, що настає за Розрахунковим періодом, якщо інше не передбачено Договором.

5.8. У разі здійснення розрахунків за отримані Послуги на умовах кредитно-авансової форми оплати –Абонентна плата за телекомунікаційні послуги поточного розрахункового періоду оплачується Абонентом до 01 числа цього Розрахункового періоду.

5.9. Підприємство за кожний Розрахунковий період безоплатно надсилає Абоненту – суб’єкту господарювання рахунок (у паперовому вигляді та/або в електронному вигляді на поштову або/та електронну адресу Абонента) на оплату Послуг, якщо інше не передбачено Договором. Підприємство здійснює реєстрацію податкової накладної з дотриманням норм Податкового кодексу України, які діють на дату виникнення податкового зобов’язання. Абонент – платник ПДВ отримує зареєстровану податкову накладну шляхом надсилання запиту до Єдиного реєстру податкових накладних. У випадку порушення Підприємством Порядку заповнення податкової накладної, Абонент має право повідомити Підприємство про суть порушення, а Підприємство зобов’язаний виписати розрахунок коригування до податкової накладної відповідно до п.192.1 Податкового кодексу України.

У разі, якщо Сторонами погоджено коригування обсягів або вартості наданих Послуг, на підставі підписаного Сторонами Акту про коригування Підприємство виписує розрахунок коригування до податкової накладної та

1) реєструє його в ЄРПН, якщо коригування призвело до збільшення суми податкових зобов’язань;

2) надсилає його Абоненту, якщо коригування призвело до зменшення податкових зобов’язань. У цьому випадку Абонент зобов’язаний зареєструвати розрахунок коригування в ЄРПН.

Акт про коригування визнається Сторонами на дату реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН відповідною Стороною і з такої дати є підставою для коригування розрахунків за Договором.

Цей пункт застосовується виключно у разі, якщо Підприємство є платником ПДВ, до Абонентів – юридичних осіб, які є платниками ПДВ.

5.10. Мінімальний термін дії Тарифного плану відповідає Розрахунковому періоду, якщо інше не встановлено Договором. Новий Тарифний план починає діяти після закінчення мінімального терміну дії поточного Тарифного плану, тобто з 01 числа наступного місяця.

У разі, коли процес надання та отримання Послуги охоплює проміжок часу, протягом якого застосовуються різні Тарифи, вартість Послуги визначається за Тарифом, що діяв на початку надання Послуги, крім Абонентної плати, яка нараховується за новою вартістю з дати початку дії нових Тарифів.

5.11. У разі неотримання Підприємством протягом 7 (семи) календарних днів з дати повідомлення Абонента в порядку, визначеному цими Правилами, письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими Тарифами (крім Послуг, тарифи на які регулюються державою), нові Тарифи, які надаються Абоненту вважаються погодженими з Абонентом та починають діяти з дати, що вказується в повідомленні про зміну Тарифів.

5.12. У разі отримання Підприємством в строк, зазначений в цих Правилах, письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими Тарифами, Підприємство має право припинити надання Послуг, з дати, що зазначається в повідомленні про зміну Тарифів на Послуги.

5.13. Отримана від Абонента сума платежу зараховується Підприємством у такій послідовності (якщо інше не встановлено Договором):

5.13.1. Для Абонентів - бюджетних підприємств, установ, організацій, які повністю фінансуються за рахунок бюджетних коштів

- борги попередніх періодів;

- поточні нарахування – в черговості дати початку надання Послуги;

- штраф (за наявності);

- пеня попередніх періодів (за наявності);

- аванс на наступний період.

5.13.2. Для інших Абонентів (крім бюджетних підприємств, установ, організацій, які повністю фінансуються за рахунок бюджетних коштів)

- штраф (за наявності);

- пеня попередніх періодів (за наявності);

- борги попередніх періодів;

- поточні нарахування – в черговості дати початку надання Послуги;

- аванс на наступний період.

5.14. Абонент при оплаті наданих Підприємством Послуг обов’язково вказує у реквізиті «Призначення платежу» номер Особового рахунку.

5.15. У разі закінчення строку дії Договору чи його дострокового розірвання плата за Послуги розраховується з урахуванням фактичного періоду надання Послуг. Фактичне отримання Абонентом тієї чи іншої Послуги означає, що така Послуга була замовлена Абонентом. У разі отримання Послуг після закінчення дії Договору їх вартість визначається за Тарифами, що діяли у період фактичного споживання Послуг.

5.16. Абонент оплачує вартість Послуг з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів у порядку та розмірі, визначених чинним законодавством України.

5.17. У разі, коли Абонент отримував Послуги неповний розрахунковий період, Абонентна плата стягується за фактичний час отримання Абонентом Послуги, крім випадку Припинення надання Послуги Підприємством за наявності заборгованості з оплати Послуг.

5.18. Кількість та вартість Послуг, наданих Абоненту в розрахунковому періоді, визначаються відповідно до показників автоматизованої системи розрахунків за Послуги, що належать Підприємству, та Тарифу/Тарифного плану на кожну окрему Послугу.

5.19. Підприємство здійснює остаточний розрахунок з Абонентом протягом місяця з моменту отримання особисто поданої його письмової заяви щодо відмови від послуг.

5.20. Плату за підключення до телекомунікаційної мережі може бути включено до щомісячного рахунку за надані телекомунікаційні послуги, якщо інше не передбачено умовами та особливостями надання послуги, що надається за Договором.

5.21. Підприємство проводить розрахунки за Послуги за Договором з дати початку їх надання та/або з дати початку дії активного Тарифного плану, обраного Абонентом при замовленні Послуг.

5.22. Плата за установлення Кінцевого обладнання, Сервісні послуги та Додаткові послуги, вноситься Абонентом одночасно з укладанням Договору або виставляється у першому рахунку за надані телекомунікаційні послуги, якщо інше не передбачено умовами Договору та/або Додатком(ми)/Угодою(ми) до Договору, та/або Додатковою (-ими) угодами до Договору.

5.23. Час не отримання Послуг Абонентом у зв’язку з виходом з ладу обладнання або проблемами з програмним забезпеченням на стороні Абонента або власною телекомунікаційною мережею, взаємо з’єднаною з портом Інтернет телекомунікаційної мережі Підприємства, не вважається простоєм і оплачується Абонентом у повному обсязі.6. Порядок скорочення переліку Послуг, Тимчасове припинення або Припинення їх надання, припинення дії Договору та відновлення Послуг


6.1. Скорочення переліку Послуг

6.1.1. Скорочення переліку Послуг, Тимчасове припинення або Припинення надання Послуг може відбуватися з ініціативи Підприємства та/або Абонента згідно з чинним законодавством України, укладеним Договором, цими Правилами.

6.1.2. Підприємство має право скорочувати перелік Послуг, Тимчасово припиняти або Припиняти надання Послуг у разі порушення Абонентом цих Правил, а також в інших випадках, передбачених умовами Договору та чинним законодавством України.

6.1.3. У разі наявності заборгованості з оплати Послуг понад строк чи суму, зазначені у Договорі, Правилах та відповідно до законодавства, Підприємство має право скорочувати перелік Послуг, змінити порядок оплати, в тому числі надавати Послуги на умовах попередньої оплати. При цьому Підприємство надсилає Абоненту попередження, в тому числі із застосуванням автоматичних засобів, про можливість припинення (скорочення переліку) надання Послуг із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 (десяти) днів після зазначеного в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, Підприємство має право скоротити перелік Послуг або припинити їх надання до повного погашення заборгованості.

6.1.4. У випадках скорочення переліку Послуг або Тимчасового припинення надання Послуг за час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Абонентна плата сплачується у повному обсязі.


6.2. Тимчасове припинення надання Послуг

6.2.1. За власним бажанням Абонент може ініціювати Тимчасове припинення надання Послуг (за наявності технічної можливості), на підставі усної заяви за номером Довідково-інформаційного Контакт-Центру Підприємства (тільки для фізичних осіб) та/або письмової заяви, поданої особисто або через уповноваженого представника. У заяві Абонент вказує строк, що не може бути меншим ніж 7 (сім) календарних днів та перевищувати 90 (дев’яносто ) календарних днів протягом календарного року, та причину Тимчасового припинення надання Послуг. Тимчасове припинення надання Послуг оплачується за Тарифами, встановленими Підприємством.

6.2.2. Підприємство має право Тимчасово припинити надання Послуг в порядку, передбаченому законодавством, у разі:

6.2.2.1. наявності заборгованості з оплати Послуг понад строк чи суму, зазначені у Договорі, відповідно до чинного законодавства, а також закінчення коштів за передплачені Послуги відповідно до законодавства та Договору. Після погашення споживачем заборгованості з оплати Послуг, надання яких Тимчасово припинено, Провайдер протягом однієї години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання Послуг.

Для прискорення відновлення надання Послуг Абонент може особисто повідомити службі розрахунків про проведену оплату, зазначивши місце, дату, суму сплачених коштів і номер розрахункового документа.

6.2.2.2. досягнення граничної суми коштів, визначеної Договором;

6.2.2.3. виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг. Тимчасове припинення надання Послуг не повинно перевищувати терміни, передбачені нормативними актами;

6.2.2.4. виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до чинного законодавства;

6.2.2.5. виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж Підприємства або технічних засобів телекомунікацій Підприємства;

6.2.2.6. здійснення пропонування розсилання та розповсюдження Абонентом спаму;

6.2.2.7. порушення Абонентом цих Правил та/або Норм користування Мережею (Додаток до цих Правил) та/або умов укладеного Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством;

6.2.2.8. виявлення, що особа, яка підписала Договір, не має на те необхідних повноважень або було з’ясовано, що така особа є недієздатною тощо, про що на момент підписання Договору Підприємство не було повідомлено.

6.2.2.9. не повідомлення Абонентом про зміну поштової адреси або інших юридичних реквізитів, у тому числі, якщо рахунок(-ки) Абонента повернуто Підприємству з позначкою, що він за цією адресою відсутній, переїхав, відмовляється від прийому поштових відправлень тощо;

6.2.2.10. використання мережі Підприємства для дій аморального характеру, а також таких, які порушують або можуть порушити громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги, чи таких, що могли призвести або призводять до зниження якості надання Послуг;

6.2.2.11. використання Послуг для ведення господарської діяльності (для фізичних осіб);

6.2.2.12. при порушенні авторського права і (або) суміжних прав, вчиненому Абонентом з використанням мережі Інтернет;

6.2.2.13. при отриманні від суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав заяви про припинення порушення.


6.3. Припинення надання Послуг

6.3.1. Абонент має право відмовитися від отримання як окремих Послуг, так і від всіх Послуг, що надаються за Договором/Додатками/Угодами Додатковими угодами, подавши особисто письмову заяву до Підприємства. Відмова Абонента від Послуг спричиняє припинення зобов’язань Підприємства з надання Послуг Абоненту не пізніше ніж через 7 (сім) календарних днів з дати отримання Підприємством заяви, якщо більший строк не зазначений у заяві (для суб’єктів господарювання).

6.3.2. Припинення надання Послуг може здійснюватися за ініціативою Підприємства у разі:

6.3.2.1. непогашення заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у попередженні Підприємства;

6.3.2.2. зафіксованого відповідно до законодавства факту порушення Абонентом наступних вимог:

а) умов Договору, Правил, чинного законодавства України;

б) використання Кінцевого обладнання, що не має документ про підтвердження відповідності;

в) використання Кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

г) здійснення дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Споживачам;

ґ) використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та Абонентських ліній для надання послуг третім особам;

д) пропонування розсилання та розповсюдження спаму, порушення Норм користування Мережею (Додаток до цих Правил);

е) припинення діяльності Підприємства з надання послуг з попередженням НКРЗІ і Споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення.

6.3.3. Після припинення надання Послуг оплачена Абонентом авансом, але не використана частина коштів перераховується за письмовою заявою Абонента на його рахунок у банку протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати остаточного розрахунку за Договором. У письмовому повідомленні Абонент може визначити інший законний спосіб повернення невикористаної суми авансу.

6.3.4. У разі наявності неоплачених Послуг на дату, визначену п.п. 6.3.1 цих Правил, Підприємство виставляє Абоненту остаточний рахунок, який повинен бути оплачений протягом 5 (п’яти) календарних днів.

6.3.5. Підприємство має право Припинити надання Послуг також і в інших випадках, передбачених Договором, цими Правилами та/або чинним законодавством України.


6.4. Відновлення Послуг

6.4.1. Надання Послуг може бути відновлено за умови усунення наведених у цих Правилах та Договорі обставин, що призвели до скорочення переліку послуг, Тимчасового припинення або Припинення надання Послуг.

6.4.2. Відновлення надання Послуг, які тимчасово Припинялися за заявою Абонента, проводиться (за наявності технічної можливості) на підставі усної заяви за номером Довідково-інформаційного Контакт-Центру Підприємства (тільки для фізичних осіб) та/або письмової заяви поданої Абонентом особисто, або його уповноваженою особою та за умови наявності коштів у достатньому обсязі на Особовому рахунку Абонента.


6.5. Порядок припинення дії Договору про надання Послуг

6.5.1. Ініціатива Припинення дії Договору може надходити, як від Підприємства, так і від Абонента за наявності підстав, наведених у цих Правилах, та відповідно до чинного законодавства України.

6.5.2. У разі відмови Абонента від усіх Послуг, що надаються за Договором, Договір вважається розірваним. Абонент повинен подати до Підприємству письмову заяву про відмову від усіх Послуг:

фізичні особи – особисто або через Особистий кабінет;

юридичні особи - через уповноваженого представника або надіслати заяву поштою.

6.5.3. У разі несплати заборгованості за Послуги у строк, зазначений у попередженні про можливість розірвання Договору, Підприємство має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Абонента в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.5.4. У разі коли після вжитих Підприємством заходів, передбачених цими Правилами, протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати, підтвердження про погашення заборгованості за надані Послуги не надійшло, Підприємство має право припинити дію Договору (в тому числі його достроково розірвати), письмово повідомивши про це Абонента (для суб’єктів господарювання).

6.5.5. У випадку припинення дії Договору, незалежно від причин, вартість наданих до Припинення дії Договору Послуг та штрафні санкції підлягають оплаті Абонентом у повному обсязі.

6.5.6. Після закінчення строку дії Договору Абонент зобов’язаний повернути Підприємству надане в користування обладнання за актом приймання-передавання у триденний термін з дати припинення терміну дії Договору.

6.5.7. Дія Договору припиняється в інших випадках, передбачених чинних законодавством України.


7. Відповідальність Абонента та Підприємства


7.1. Підприємство та Абонент несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору та цих Правил згідно з чинним законодавством України.

7.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Абонента та Підприємство від обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання в натурі.

7.3. Підприємство не несе майнової відповідальності перед Абонентом, передбаченої Законом України «Про телекомунікації» за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії обставин непереборної сили (землетрус, пожежа, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Підприємством, або якщо неможливість надання Послуг виникла з вини Абонента.

7.4. Абонент зобов’язується змінювати Паролі доступу до послуг наданих Підприємством та дотримуватись таких вимог до складності пароля:

- пароль має складатися не менше ніж з 8-ми символів;

- пароль має включати символи, набрані в різних регістрах;

- крім латинських букв, включати також цифри, розділові знаки та/або спеціальні символи (якщо це підтримує інтерфейс доступу);

- пароль не може бути вживаним словом із словника, сленгу, діалекту, жаргону;

- пароль немає містити персональної інформації (ім’я, адреса, дата народження, телефон тощо).

7.5. Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагодження необхідного програмного забезпечення зі сторони Абонента при самостійному підключенні (у випадку якщо це передбачено умовами надання Послуги) несе Абонент. У випадку неправильного підключення, що призвело до неможливості отримання Послуг, за заявкою Абонента Підприємство виконує роботи з підключення до Послуг зі сторони Абонента на платній основі згідно з діючими тарифами.


7.6. Відповідальність Абонента

7.6.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за Договором Абонент сплачує Підприємству штрафні санкції, передбачені Договором та чинним законодавством України.

7.6.2. У разі затримки оплати за надані Послуги Абонент сплачує пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених Послуг, у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення оплати.

7.6.3. У разі пошкодження Кінцевого та/або додаткового обладнання з вини Абонента (переданого йому Підприємством в тимчасове платне користування), Абонент зобов’язаний відшкодувати Підприємству вартість робіт з його відновлення, а в разі втрати або приведення додаткового обладнання в стан, не придатний для подальшого використання, сплатити його балансову вартість, вказану у відповідному акті приймання-передавання обладнання з урахуванням фізичного зносу.

7.6.4. Після закінчення строку дії Договору, у разі прострочення терміну повернення встановленого обладнання або несплати Абонентом (протягом 3 (трьох) робочих днів, якщо інше не зазначено у Договорі/Додатковій угоді/Додатку/Угоді) його балансової вартості, вказаної у відповідному акті приймання-передавання, Абонент зобов’язаний сплатити на вимогу Підприємства неустойку в розмірі 1% від вартості обладнання, за кожний день прострочення.

7.6.5. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання збитків з його вини, витрати Підприємству, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законодавством.

7.6.6. Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Абонента, оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Підприємства та Абонентом, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Абонента від підписання акту він підписується не менш як двома представниками Підприємства.

7.6.7. Абонент несе відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет.

7.6.8. Абонент несе відповідальність за порушення авторського права і (або) суміжних прав, вчиненого з використанням мережі Інтернет, якщо він вчасно не вчинив дії, передбачені Законом України «Про авторське право та суміжні права».


7.7. Відповідальність Підприємства

7.7.1. Питання щодо відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Підприємством своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством та Договором, вирішуються в судовому порядку.

7.7.2. Підприємство не несе відповідальності:

- за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій, Абонентом, та/або за зміст інформації, що надходить йому;

- за будь-які пошкодження, які були завдані Абоненту в результаті користування Послугами, в тому числі пошкодження або втрату даних у результаті затримок, неотримання або переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Абонента;

- за неможливість отримання Послуг, погіршення якості Послуг, перебої в роботі тощо, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Підприємству;

- за роботу обладнання та захист програмного забезпечення, встановленого на персональному комп’ютері (Кінцевому обладнанні) Абонента (антивірусний захист тощо);

- перед Абонентом та третіми особами, якщо їм буде заподіяно шкоду (збитки) будь-якого характеру під час використання Абонентом на власний розсуд Послуг за Договором та без будь-якої вини Підприємства.

7.7.3. У разі не виконання або неналежного виконання Підприємством своїх зобов’язань за Договором та цими Правилами Підприємство несе відповідальність у розмірі штрафних санкцій на користь Абонента, визначених п. 40 Правил та ст. 40 Закону України «Про телекомунікації».

7.7.4. Сплата штрафних санкцій Підприємством, визначених Законом України «Про телекомунікації», здійснюється шляхом заліку вартості телекомунікаційних послуг:

7.7.4.1. для юридичних осіб у сумі розрахованого штрафу;

7.7.4.2. для фізичних осіб у сумі розрахованого штрафу, зменшеного на суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). ПДФО обчислюється за діючою ставкою від суми нарахованого штрафу, утримується за рахунок Абонента та перераховується до відповідного бюджету.

7.7.5. Підприємство докладає всіх зусиль для забезпечення якісного функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютної гарантії безперебійності і безпомилковості його роботи.

7.7.6. Підприємство не несе перед Абонентом відповідальності за наслідки вжиття заходів, передбачених статтею 52¹ Закону України «Про авторське право та суміжні права», за умови виконання вимог частини першої цієї статті.

7.7.7. Підприємство не несе відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав, за умови виконання вимог статті 52¹ Закону України «Про авторське право та суміжні права».


8. Обставини непереборної сили


8.1. Сторони Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання договірних зобов’язань, якщо це невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (війни, актів державних органів, пожежі, повені, землетрусу тощо), або інших не залежних від Сторін обставин, яких вони не могли передбачити, уникнути або усунути їх наслідки і які настали після укладення Договору. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентним органом.

8.2. Не пізніше 3 (трьох) календарних днів від виникнення таких обставин Сторона, яка не в змозі виконати взяті на себе зобов’язання, зобов’язана проінформувати іншу Сторону про початок і закінчення вищезазначених обставин.

8.3. Належним доказом наявності вказаних вище обставин та їх тривалості будуть служити документи та (або) акти, видані відповідним компетентним органом, уповноваженим підтверджувати зазначені в цьому розділі обставини.

8.4. Невиконання окремо кожною зі Сторін обов’язку щодо інформування іншої Сторони про факт виникнення обставин непереборної сили не дає такій Стороні права посилатись на ці обставини.

8.5. У випадку дії обставин непереборної сили більше ніж один місяць Сторони з метою пошуку альтернативних варіантів виконання взятих на себе зобов’язань повинні провести відповідні переговори.


9. Інші умови


9.1. Усі повідомлення на адресу Абонента, оприлюднення інформації, передбачені Договором, цими Правилами та чинним законодавством, вважаються виконаними Підприємством належним чином, якщо Абонент був повідомлений письмово або через засоби масової інформації, веб-сайт Підприємства, за допомогою телефону, факсу, коротких текстових повідомлень, засобами електронної пошти або в інший спосіб, визначений Підприємством.

9.2. Будь-які розбіжності або претензії, що виникають між Абонентом та Підприємством, вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні згоди спори вирішуватимуться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.3. Абонент, користуючись Послугами, погоджується, що Підприємство не несе відповідальності за якість наданих Послуг у разі впливу факторів, які можуть заважати забезпеченню найвищої якості покриття та доступу до мережі Підприємства і знаходяться поза контролем Підприємства (природні та погодні умови, інші завади від інших випромінювальних приладів, будівель, надмірний трафік та користування зв’язком у певних місцях та у певний час) та можуть негативно впливати на наявність та потужність сигналів, що передаються обладнанням Підприємства.

9.4. Уклавши Договір, Абонент підтверджує, що він є поінформованим про те, що користування мережею Інтернет може бути небезпечним і що таке користування здійснюється на власний ризик Абонента. Зокрема, Абонент усвідомлює, що під час роботи у всесвітній мережі Інтернет до його Кінцевого обладнання (персонального комп’ютера) можуть бути занесені програми-віруси, які ініціюють поза його бажанням міжнародні дзвінки або іншим чином втручаються у роботу його Кінцевого обладнання, що матиме негативні наслідки для майна Абонента, у тому числі у вигляді додаткових грошових зобов’язань. Для запобігання програмам-вірусам Абонент самостійно вживає заходи безпеки, самостійно несе відповідальність та ризики роботи в мережі Інтернет.

9.5. Передавання інформації юридичним або фізичним особам, які не причетні до Договору, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами можуть здійснюватися тільки за письмовою згодою Сторін Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та Договором.

9.6. Своїм підписом/акцептуванням Договору Абонент (фізична особа) дає згоду Підприємству на обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги. Ця згода чинна протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії Договору. В цьому випадку Договір припиняється з дати, зазначеної у повідомленні Підприємству.

9.7. Своїм підписом/акцептуванням Договору Абонент (фізична особа) підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються юридичній особі – Підприємству з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги. Абонент своїм підписом/акцептуванням також погоджується з тим, що Підприємство має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мети їх обробки. Зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

9.8. Абонент надає право Підприємству використовувати в цілях прокладки, технічного обслуговування, експлуатації телемереж, надання телекомунікаційної послуг приміщення загального користування, дах, сходові майданчики, сходи, опорні конструкції будинку, механічне, електричне інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, приміщення, призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку що належать йому на праві спільної власності. Зазначене право Абонент надає Підприємству в цілях будівництва, реконструкції, ремонту, експлуатації телекомунікаційної мережі, з використанням якої Підприємство надає Послуги.


10. Порядок розгляду заяв, скарг Споживачів


10.1. Абонент має право подати до Підприємству заяву/скаргу щодо надання та отримання телекомунікаційних послуг.

10.2. Заяви/скарги Абонентів розглядаються Підприємством у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та Правилами.

10.3. За результатами розгляду письмового звернення/скарги Абонента надається письмова відповідь.

10.4. У разі повторного звернення одного і того ж Абонента з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, таке звернення/скарга не розглядається, про що письмово повідомляється Абоненту, що подав звернення.

Юридична адреса:

09100,Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Б. Хмельницького, буд. 5

Графік роботи:

понеділок – субота: з 8:00 до 18:00, без обідньої перерви; субота, неділя - вихідний.


Телефон служби підтримки: 0800 508 508

Графік роботи:

понеділок – неділя: з 08:00 до 20:00, без обідньої перерви.


Веб-сайт Підприємства https://uatel.eu/

Адреса та режим роботи пунктів продажу телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів:

Абонентський відділ:

09117, м. Біла Церква, Київської області, вул. Леся Курбаса 7/1

e-mail: office@uatel.eu

тел. 0800 508 508

Графік роботи:

понеділок – п’ятниця: з 8:00 до 18:00, без обідньої перерви.

Додаток № 1

до Правила надання телекомунікаційних послуг

ТОВ «БЕЛВЕСТ»


НОРМИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ


Мережа Інтернет є глобальним об'єднанням комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей та організацій. Це об'єднання децентралізоване, і єдиної загальнообов'язкової збірки правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують проте загальноприйняті норми роботи у мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне положення цих норм таке: правила користування будь-якими ресурсами мережі Інтернет визначають власники цих ресурсів, і лише вони (тут і далі словом «ресурс» позначається будь-яка сукупність програмних і апаратних засобів, що становлять у тому або іншому значенні єдине ціле; ресурсом мережі Інтернет можуть вважатися, наприклад, поштова скринька, персональний комп'ютер, віртуальний або фізичний сервер, локальна обчислювальна мережа, канал зв'язку і т. д.).

Цей документ є одним з можливих формальних описів загальноприйнятих норм мережевої взаємодії, що вважаються в більшості мереж (які як входять до мережі Інтернет безпосередньо, так і доступні з мережі Інтернет тим або іншим опосередкованим чином) обов'язковими для виконання всіма користувачами. Такі або аналогічні норми застосовуються щодо всіх доступних мережевих ресурсів, коли правила, встановлені власниками цих ресурсів, самостійно заздалегідь невідомі.

Як показує практика, більшість користувачів мережі Інтернет чекає від інших користувачів виконання загальноприйнятих мережевих норм, оскільки їх порушення спричиняє серйозні ускладнення роботи в Мережі, як технічні, так і зумовлені людським чинником. Під час створення документа не ставилося за мету формулювання універсальних правил роботи в Мережі, дублювання положень законодавства тих або інших держав і т. п. Документ охоплює виключно внутрішньомережеві нормативи, що склалися в міжнародному мережевому співтоваристві як прояв самозбереження мережі Інтернет.

Автори документа сподіваються, що ця формалізація загальноприйнятих норм буде корисною як адміністраторам мереж під час розробки правил доступу для користувачів, так і кінцевим користувачам Мережі для уникнення конфліктних ситуацій у повсякденній роботі. Крім того, цей документ допоможе визначити, якої поведінки слід чекати користувачеві від інших учасників мережевої взаємодії та в яких випадках можна вважати себе потерпілим від неприпустимих дій.

1. ОБМЕЖЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ (СПАМ)

1.1. Розвиток Мережі спричинив одну з основних проблем користувачів - надлишок інформації. Тому мережеве співтовариство виробило

спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної/незапитуваної інформації (спаму). Зокрема, є неприпустимими:

1.1.1. Масова розсилка повідомлень за допомогою електронної пошти та інших засобів персонального обміну інформацією (зокрема, з використанням служб негайної доставки повідомлень, таких як СМС, IRC і т. п.), інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувача.

1.1.2. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може бути підставою для залучення адреси до будь-якого списку для масової розсилки повідомлень. Залучення адреси, одержаної будь-яким шляхом (через веб-форму, через підписного робота і т. п.), до списку адрес, за яким проводиться будь-яка розсилка, допускається тільки за умови наявності належної технічної процедури підтвердження або передплати, яка гарантує, що адреса не потрапить до списку інакше, ніж за бажанням власника адреси. Процедура підтвердження передплати має виключати можливість включення адреси до списку адресатів будь-якої розсилки (одноразової або регулярної) за ініціативою третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками цієї адреси).

1.1.3. Обов'язкова наявність можливості для будь-якого замовника за його бажанням негайно залишити список розсилки без будь- яких ускладнень. Власне можливість вилучення зі списку не може бути підставою для внесення адрес до списку не за бажанням власників адрес.

1.1.4. Відправка електронних листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли та/або мають значний обсяг, без заздалегідь отриманого дозволу адресата.

1.1.5. Розсилка (інакше як за прямою ініціативою одержувача):

a) електронних листів та інших повідомлень (зокрема одноразових) рекламного, комерційного або агітаційного характеру;

b) листів і повідомлень, що містять грубі й образливі вислови і пропозиції;

c) розсилка повідомлень, що містять прохання переслати це повідомлення іншим доступним користувачам (chain letters);

d) використання безособових («ролевих») адрес не за їхнім прямим призначенням, встановленим власником адреси та/або стандартами.

1.1.6. Розміщення в будь-якій електронній конференції повідомлень, які не відповідають тематиці цієї конференції (off-topic). Тут і далі під «конференцією» маються на увазі телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми та списки розсилки.

1.1.7. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами цієї конференції або їх розміщення було попередньо узгоджено з власниками чи адміністраторами цієї конференції.

1.1.8. Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить вкладені файли, окрім випадків, у яких вкладення явно дозволено правилами цієї конференції або таке розміщення було попередньо узгоджено з власниками чи адміністраторами конференції.

1.1.9. Розсилка інформації одержувачам, що раніше висловили небажання одержувати цю інформацію, інформацію цієї категорії або інформацію від цього відправника.

1.1.10. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, веб-сторінок тощо) як контактних координат під час здійснення будь-якої з вищенаведених дій незалежно від того, з якої точки Мережі було вчинено ці дії.

1.1.11. Дії з розсилки спаму (SPAM support service), зокрема:

цілеспрямоване сканування змісту інформаційних ресурсів з метою отримання адрес електронної пошти та інших служб доставки повідомлень;

розповсюдження програмного забезпечення для розсилки спаму;

створення, верифікація, підтримка або розповсюдження баз даних адрес електронної пошти або інших служб доставки повідомлень (за винятком випадку, коли власники всіх адрес, внесених до такої бази даних, явно висловили свою згоду на внесення адрес до цієї конкретної бази даних; відкрита публікація адреси такою згодою вважатися не може).

2. ЗАБОРОНА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ І МЕРЕЖЕВИХ АТАК

2.1. Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення мережевих атак і мережевого зламу та участь у них, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. Зокрема, є забороненими:

2.1.1. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать користувачу.

2.1.2. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення чи даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або адміністраторами цього інформаційного ресурсу. Під «несанкціонованим доступом» мається на увазі будь-який доступ у спосіб, відмінний від ресурсу, що передбачався власником.

2.1.3. Передавання комп'ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів.

2.1.4. Цілеспрямовані дії зі сканування вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, списків відкритих портів і т. п. інакше, ніж у межах, мінімально необхідних для проведення штатних технічних заходів, що не ставлять за мету порушення пунктів 2.1.1. і 2.1.2. цього документа.


3. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ВЛАСНИКАМИ РЕСУРСІВ

3.1. Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими для виконання всіма користувачами цих ресурсів. Правила мають бути легкодоступними, написаними з урахуванням різного рівня підготовки користувачів.

3.2. Правила використання ресурсу, встановлені власником, не мають порушувати права власників інших ресурсів або призводити до зловживань щодо інших ресурсів.

3.3. Користувач зобов'язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.

3.4. У випадку якщо правила, встановлені власником ресурсу, суперечать тим або іншим пунктам цього документа, щодо цього ресурсу застосовуються правила, встановлені власником, якщо це не спричиняє порушення щодо інших ресурсів. У випадку якщо власником групи ресурсів явно встановлені правила тільки для частини ресурсів, для інших застосовуються правила, сформульовані в цьому документі.


4. НЕПРИПУСТИМІСТЬ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

4.1. Значна частина ресурсів Мережі не потребує ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Проте у деяких випадках від користувача вимагається надати інформацію, що ідентифікує його і використовувані ним засоби доступу до Мережі. Користувач не повинен:

4.1.1. Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони і т. п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання.

4.1.2. Фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережевих протоколах, під час передавання даних до Мережі.

4.1.3. Використовувати неіснуючі зворотні адреси під час відправки електронних листів та інших повідомлень.

4.1.4. Недбало ставитися до конфіденційності власних ідентифікаційних реквізитів (зокрема, паролів та інших кодів авторизованого доступу), що може призвести до використання тих або інших ресурсів третіми особами від імені цього користувача (із приховуванням, таким чином, справжнього джерела дій).


5. НАЛАШТУВАННЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ

5.1. Під час роботи в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережевих ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв'язку з цим користувач повинен вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, які перешкоджали б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а за виявлення випадків такого використання - вживати оперативних заходів з їхнього припинення.

5.2. Прикладами потенційно проблемного налаштування мережевих ресурсів є:

відкриті ретранслятори електронної пошти (open SMTP-relays);

загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);

засоби, що дають можливість третім особам неавторизовано приховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервери тощо);

загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж, які дають змогу проводити за їхньою допомогою атаки типу smurf;

електронні списки розсилки з недостатньою надійністю механізму підтвердження передплати або без можливості її скасування;

веб-сайти та інші подібні ресурси, що здійснюють відправку кореспонденції третім особам за анонімним або недостатньо аутентифікованим запитом.